DOMAIN NAMES | DOMEINNAMEN  |  3DP PRINTING BIM & AM  | SOLAR ENERGY | BLEISURE TRAVEL
www.affiliateworld.nl

Tips & Tricks

Affiliate World | Domain names for businesses in Solar Energy | Bleisure Travel | 3D printing & Additive Manufacturing

 

Contact FormAffiliate World | Domain names for businesses in Solar Energy | Bleisure Travel | 3D printing & Additive Manufacturing

 


Elke dag maken we keuzes. Belangrijke en minder belangrijke. Soms doen we dat bewust en soms onbewust. Gelukkig zijn veel keuzes wel bij te stellen als achteraf blijkt dat het niet de juiste keuze is geweest. Echter, een verkeerde keuze kan soms ook vervelend uitpakken!

Een treffend voorbeeld van een verkeerde keuze is het kiezen voor een verkeerde domeinnaam.  Vooral als het een zakelijk gebruikte domeinnaam betreft kunnen de gevolgen van zo'n verkeerde domeinnaam zeer onaangenaam zijn. Maar wanneer is een domeinnaam dan goed en wanneer is er sprake van een verkeerd gekozen domeinnaam? Wat bereiken we met een goed gekozen domeinnaam voor uw business en wat kunnen de gevolgen zijn als de gekozen domeinnaam niet de juiste is gebleken? Daarover gaat het hier. Lees dus verder en bespaar uzelf veel ellende, tijd, energie en vooral onnodige kosten. Een goed begin is het halve werk!

Alles op deze wereld staat met elkaar in verbinding. Zo is ook úw bedrijf aangesloten op een wereldwijd netwerk van bedrijven die diensten verlenen aan of producten fabriceren voor zowel consumenten als zakelijke afnemers, die zich op hun beurt vaak weer als vaste klanten hebben verbonden aan deze bedrijven. Uw domeinnaam is dé schakel tussen deze aan elkaar verbonden bedrijven en consumenten. Een verbonden wereld dus. In het Engels vertaald; "an affiliated world".... Affiliate World | Samen Sterker!


1. Houd het bij een top level domain (TLD).

TLD's zijn bijvoorbeeld .COM .NET .ORG .EU .NL (Nederland) of .ES (Spanje). Deze top level domeinnamen geven uw klant en zakenpartners het meeste vertrouwen. Inmiddels zijn er honderden TLD's (extensies) bijgekomen zoals bijvoorbeeld .BLOG of .APP Deze "nieuwelingen" blijken echter in veel gevallen uw relaties minder vertrouwen te geven dan de "oude" bekende TLD's én zijn vaak ook nog eens veel duurder om te registreren. Wist u dat veel smartphones op het toetsenbord standaard een .COM toets hebben? 


2. Kies een unieke naam.

U wilt natuurlijk niet dat uw domeinnaam wordt verward met een al bestaande domeinnaam of merknaam. Mocht er wel een sterke gelijkenis zijn dan loopt u de kans dat een persoon of bedrijf u daarop aanspreekt met het verzoek het gebruik direct te staken. In het ergste geval hebben ze al juridische bijstand aangevraagd welke kosten dan op u kunnen worden verhaald. Onderzoek dus goed of uw gekozen domeinnaam geen juridisch conflict veroorzaakt met al bestaande domeinnamen, handelsnamen of merknamen. Het probleem wordt nog groter als u in dezelfde branche werkzaam bent en dezelfde klantendoelgroep heeft dan die ander. Niet doen dus, maar wees uniek en onderzoek welke namen al in gebruik zijn! (Google, Kamer van Koophandel, bedrijvenregisters op internet)


3. Gebruik zoekwoorden in uw domeinnaam.

Zoekwoorden of trefwoorden in uw domeinnaam verhogen de vindbaarheid enorm doordat zoekmachines hierop zoeken met als gevolg dat uw website hoger zal ranken. Daarnaast geven zoekwoorden in uw domeinnaam meer duidelijkheid aan uw nieuwe relaties omdat er makkelijker kan worden ingeschat waarover uw website gaat. 


4. Gebruik geen koppelteken(s).

Koppeltekens (-) worden veel gebruikt omdat de gewenste domeinnaam zonder koppelteken(s) al weg is. Er wordt bijvoorbeeld gekozen voor www.fietsen-handel.xxx omdat www.fietsenhandel.xxx al is vergeven aan iemand anders. Wilt u met uw nieuwe bedrijf op de 2e rang zitten? Daarnaast kunnen uw relaties per abuis de koppelteken(s) vergeten en zo bij uw concurrent terecht komen. Geen koppelteken(s) dus. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld "24-7".


5. Houd uw domeinnaam kort en duidelijk.

Houd uw domeinnaam zo kort mogelijk. Korte domeinnamen worden makkelijker onthouden en sneller ingetikt. Een vuistregel is niet meer dan 15 karakters vóór de punt. Laat u echter niet verleiden tot afkortingen want deze zijn niet bij iedereen bekend. Soms kan een langere domeinnaam dan met de genoemde 15 karakters toch beter zijn als er hierdoor duidelijker is waar uw website over gaat. Korte domeinnamen zijn ook makkelijker uit te spreken en worden minder vaak verkeerd gespeld. Dit laatste is vooral belangrijk als uw domeinnaam wordt gebruikt om uw e-mailadres aan te maken. Houd het dus kort en duidelijk!


6. Sluit uitbreiding niet uit.

Veel bedrijven worden gestart op basis van de voorkeuren van de oprichter. Iemand houdt ontzettend van slagroomtaart en registreert de domeinnaam www.slagroomtaart.xxx voor zijn website. De zaken gaan voorspoedig en er wordt gedacht om ook appelgebak en vlaaien te gaan verkopen. Dan is er wel een probleempje met de domeinnaam ontstaan! Er had beter gekozen kunnen worden voor www.gebak.xxx bijvoorbeeld. Www.utrechtsgebak.xxx is óók geen beste omdat er een probleem ontstaat bij uw eventuele 2e filiaal in Rotterdam bijvoorbeeld. Kijk dus verder dan vandaag! 


7. Registreer uw domeinnaam ook met andere extensies.

U heeft uw keuze gemaakt en gaat voor www.xxxxxx.xxx  Uw bedrijf zit in België dus het is raadzaam ook de .BE versie te registreren. En bent u werkzaam in de bouwsector dan neemt u gelijk ook de .TECH versie erbij. Zo schakelt u uw directe concurrentie uit, althans wat betreft de domeinnaam. Vervolgens schakelt u deze versies door naar uw hoofddomein www.xxxxxx.xxx Op deze wijze heeft u meer verkeer naar uw website en daarmee meer klanten.

Bovenstaande informatie en adviezen zijn algemeen van aard en vormen geen specifiek bedrijfsadvies. Hiervoor dient u zelf een deskundige in te schakelen die uw specifieke situatie kan beoordelen. Wij aanvaarden daarom ook geen enkele aansprakelijkheid voor door u gemaakte keuzes welke o.b.v. de informatie in dit artikel worden gemaakt. ©

 

 

Affiliate World | Domain names for businesses in Solar Energy | Bleisure Travel | 3D printing & Additive Manufacturing

Affiliate World | Samen Sterker!                                                                                                                                      
Affiliate World | Domain names for businesses in Solar Energy | Bleisure Travel | 3D printing & Additive Manufacturing


Every day we make choices. Important and less important. Sometimes we do this consciously and sometimes unconsciously. Fortunately, many choices can be adjusted if it turns out that it was not the right choice. However, a wrong choice can sometimes be annoying! 

A striking example of a wrong choice is choosing the wrong domain name. Especially if it concerns a business domain name, the consequences of such a wrong domain name can be very unpleasant. But when is a domain name good and when is the domain name chosen incorrectly? What do we achieve with a well-chosen domain name for your business and what could be the consequences if the chosen domain name turned out not to be the right one? That's what it's about here. So read on and save yourself a lot of misery, time, energy and, above all, unnecessary costs. A good start is half the work!

Everything in this world is connected. Your company, too, is connected to a global network of companies that provide services to or manufacture products for both consumers as business customers, who, in turn, are often connected to these companies as regular customers. Your domain name is the most important link between these connected businesses and consumers. So we can speak about a connected world; "an affiliated world".... Affiliate World | Stronger Together!

 


 

1. Stick to a top level domain (TLD).

TLDs are for example .COM .NET .ORG .EU .NL (Netherlands) or .ES (Spain). These top level domain names give your customer and business partners the most confidence. Hundreds of TLDs (extensions) have since been added, such as .BLOG or .APP. However, these "newcomers" in many cases appear to give your relations less confidence than the "old" well-known TLDs and are often also much more expensive to register. Did you know that many smartphones have a .COM key on the keyboard as standard? 


2. Choose a unique name.You don't want your domain name to be confused with an already existing domain name or brand name. If there is a strong resemblance, you run the risk that a person or company will approach you with the request to stop using it immediately. In the worst case scenario, they have already applied for legal assistance, which costs can then be recovered from you. So research carefully whether your chosen name does not cause a legal conflict with existing domain names, trade names or brand names. The problem is even bigger if you work in the same industry and have the same customer target group as the other. So don't do it, but be unique and research which names are already in use! (Google, Chamber of Commerce, business registers on the Internet).


3. Use keywords in your domain name.

Keywords in your domain name increase the findability enormously because search engines specifically search for them, with the result that your website will rank higher. In addition, keywords in your domain name give more clarity to your new relations because it is easier to estimate what your website is about.


4. Do not use hyphen(s).

Hyphens (-) are often used because the desired domain name without hyphen(s) is already gone. For example, www.bicycle-shop.xxx is chosen because www.bicycleshop.xxx has already been given to someone else. Do you want to be on the 2nd rank with your new company? In addition, your relations may mistakenly forget the hyphen(s) and end up with your competitor. So no hyphen(s). Exceptions are for example "24-7".


5. Keep your domain name short and to the point.

Keep your domain name as short as possible. Short domain names are easier to remember and typed faster. A rule of thumb is no more than 15 characters for the dot. However, do not be tempted by abbreviations because they are not known to everyone. Sometimes a longer domain name than with the 15 characters mentioned can be better if it makes it clearer what your website is about. Short domain names are also easier to pronounce and are less likely to be misspelled. The latter is especially important if your domain name is used to create your email address. So keep it short and clear!


6. Don't rule out expansion.

Many companies are started based on the founder's preferences. Someone really loves whipped cream pie and registers the domain name www.whippedcreampie.xxx for his website. Business is going well and it is thought to also sell apple pie and pastry. Then there is a problem with the domain name! It would have been better to choose www.pastries.xxx for example. Www.londonpastries.xxx is also not the best choice because a problem arises at your 2nd branch in Cambridge for example. So look beyond today!


7. Register your domain name with other extensions as well.

You have made your choice and go for www.xxxxxx.xxx Your company is located in Germany, so it is advisable to also register the .DE version. And if you work in the construction sector, then you also immediately take the .TECH version. This way you eliminate your direct competition, at least as far as the domain name is concerned. Then forward these versions to your primary domain www.xxxxxx.xxx In this way you have more traffic to your website and therefore more customers!

The above information and advice are general in nature and do not constitute specific business advice. For this you must engage an expert who can assess your specific situation. We therefore do not accept any liability for choices you make based on the published information in this article. ©Affiliate World | Domain names for businesses in Solar Energy | Bleisure Travel | 3D printing & Additive Manufacturing

Affiliate World | Stronger Together!


Affiliate World | Domain names for businesses in Solar Energy | Bleisure Travel | 3D printing & Additive Manufacturing


Todos los días tomamos decisiones. Importantes y menos importantes. A veces lo hacemos conscientemente y otras inconscientemente. Afortunadamente, muchas elecciones pueden ajustarse si más tarde se descubre que no era la elección correcta. Sin embargo, hacer una elección equivocada también puede tener un efecto desagradable.

Un ejemplo llamativo de elección errónea es la elección de un nombre de dominio  equivocado.  Especialmente si se trata de un nombre de dominio comercial, las consecuencias de un nombre de dominio erróneo pueden ser muy desagradables. Pero, cuándo está bien un nombre de dominio y cuándo está mal? Qué puede conseguir un nombre de dominio bien elegido para su negocio y cuáles pueden ser las consecuencias si el nombre de dominio elegido resulta no ser el correcto? De eso es de lo que estamos hablando aquí. Así que siga leyendo y ahórrese muchos problemas, tiempo, energía y, sobre todo, costes innecesarios. Un buen comienzo es la mitad de la batalla.

Todo en este mundo está conectado. Su empresa también está conectada a una red mundial de empresas que prestan servicios o fabrican productos para consumidores particulares y empresariales, quienes, a su vez, suelen estar conectados a estas empresas como clientes habituales. Su nombre de dominio es el vínculo más importante entre estas empresas afiliadas y los consumidores. Un mundo conectado. Traducido al inglés; "an affiliated world"...Affiliate World | Más Fuertes Juntos!


1. Cíñase a un dominio de primer nivel (TLD).

Los TLD son, por ejemplo, .COM .NET .ORG .EU .NL (Países Bajos) o .ES (España). Estos nombres de dominio de primer nivel ofrecen a sus clientes y socios comerciales la mayor confianza. Mientras tanto, se han añadido cientos de TLDs (extensiones), como .BLOG o .APP. Sin embargo, en muchos casos estos "recién llegados" ofrecen a sus contactos comerciales menos confianza que los "antiguos" TLDs y a menudo también son mucho más caros de registrar. Sabías que muchos smartphones llevan de serie una tecla .COM en el teclado?

 

2. Elija un nombre único.

No quiere que su nombre de dominio se confunda con un nombre de dominio o marca existente. Si hay un gran parecido, corres el riesgo de que una persona o una empresa te llame la atención y te pida que dejes de usarlo inmediatamente. En el peor de los casos, es posible que ya hayan solicitado asistencia jurídica, cuyos costes pueden ser recuperados de usted. Así que asegúrese de que su nombre de dominio elegido no cause un conflicto legal con los nombres de dominio, nombres comerciales o nombres de marca existentes. El problema es aún mayor si se trabaja en el mismo sector y se tiene el mismo grupo de clientes que la otra parte. Así que no lo hagas, pero sé único e investiga qué nombres ya están en uso. (Google, Cámara de Comercio, registros de empresas en Internet).


3. Utilice palabras clave en su nombre de dominio.

Las palabras clave en su nombre de dominio aumentan enormemente la capacidad de localización porque los motores de búsqueda las buscan, con el resultado de que su sitio web se clasificará mejor. Además, las palabras clave en su nombre de dominio dan más claridad a sus nuevas relaciones porque es más fácil estimar de qué trata su sitio web.


4. No utilice guiones.

Los guiones (-) se utilizan a menudo porque el nombre de dominio deseado ya no existe sin guiones. Por ejemplo, se elige www.tienda-bicicletas.xxx porque www.tiendabicicletas.xxx ya se ha dado a otra persona. Quiere que su nueva empresa quede en segundo lugar? Además, es posible que sus contactos comerciales olviden accidentalmente el guión o los guiones y acaben en el sitio de su competidor. Así que no hay guiones. Las excepciones son, por ejemplo, "24-7".

 

 

5. Mantenga su nombre de dominio corto y claro.

Mantenga su nombre de dominio lo más corto posible. Los nombres de dominio cortos son más fáciles de recordar y más rápidos de escribir. Una regla general es no más de 15 caracteres antes del punto. Sin embargo, no caiga en la tentación de utilizar abreviaturas porque no todo el mundo está familiarizado con ellas. A veces, un nombre de dominio más largo que los 15 caracteres mencionados puede ser mejor si deja más claro de qué trata su sitio web. Los nombres de dominio cortos también son más fáciles de pronunciar y es menos probable que se escriban mal. Esto último es especialmente importante si su nombre de dominio se utiliza para crear su dirección de correo electrónico. Así que sea breve y claro.


6. No excluya la expansión.

Muchas empresas se ponen en marcha en función de las preferencias del fundador. A alguien le gusta mucho la tarta de nata y registra el nombre de dominio www.pastel de nata montada.xxx para su sitio web. El negocio está en auge y la idea es empezar a vender también tartas de manzana. Pero entonces surge un problema con el nombre del dominio. Hubiera sido mejor elegir www.pastelería.xxx por ejemplo. Www.lapasteleríademadrid.xxx tampoco es lo mejor, porque eso crearía un problema para su posible segunda sucursal en Toledo, por ejemplo. Así que mira más allá de hoy!


7. Registre su nombre de dominio también con otras extensiones.
Ya ha hecho su elección y opta por www.xxxxxx.xxx. Su empresa está ubicada en los Paises Bajos, por lo que es aconsejable registrar también la versión .NL Y si se dedica al sector de la construcción, debería registrar también la versión .TECH  De este modo, elimina su competencia directa, al menos en lo que respecta al nombre de dominio. A continuación, reenvía estas versiones a su dominio principal www.xxxxxx.xxx. De este modo, tendrá más tráfico en su sitio web y, por tanto, más clientes.


La información y los consejos anteriores son de carácter general y no constituyen un asesoramiento empresarial específico. Para ello, debe recurrir a un experto que pueda evaluar su situación específica. Por lo tanto, no aceptamos ninguna responsabilidad por las decisiones que tome en base a la información de este artículo.©


 

 


Affiliate World | Domain names for businesses in Solar Energy | Bleisure Travel | 3D printing & Additive Manufacturing

Affiliate World | Más Fuertes Juntos!
 

 

Affiliate World | Domain names for businesses in Solar Energy | Bleisure Travel | 3D printing & Additive Manufacturing

 


Chaque jour, nous faisons des choix. Important et moins important. Parfois nous le faisons consciemment et parfois inconsciemment. Heureusement, de nombreux choix peuvent être ajustés s'il s'avère que ce n'était pas le bon choix. Cependant, un mauvais choix peut parfois être agaçant!

Un exemple frappant de mauvais choix est le choix du mauvais nom de domaine. Surtout s'il s'agit d'un nom de domaine professionnel, les conséquences d'un tel mauvais nom de domaine peuvent être très désagréables. Mais quand un nom de domaine est-il bon et quand le nom de domaine est-il mal choisi ? Que réalisons-nous avec un nom de domaine bien choisi pour votre entreprise et quelles pourraient être les conséquences si le nom de domaine choisi s'avérait ne pas être le bon? C'est de cela qu'il s'agit ici. Alors continuez à lire et épargnez-vous beaucoup de misère, de temps, d'énergie et, surtout, des coûts inutiles. Un bon départ représente la moitié du travail!

Tout dans ce monde est  lié.  Votre  entreprise  est  également  connectée  à un réseau mondial d'entreprises qui fournissent des services ou fabriquent des produits pour les particuliers et les entreprises,  qui  à  leur tour  se  sont  souvent engagés en tant que clients  réguliers  de  ces entreprises. Votre  nom  de  domaine  est le lien entre ces  entreprises  connectées  et  les consommateurs. Donc un monde connecté. Traduit en anglais; "an affiliated world".... Affiliate World | Plus forts ensemble!


1. Tenez-vous en à un domaine de premier niveau (TLD).

Les TLD sont par exemple .COM .NET .ORG .EU .NL (Pays-Bas) ou .ES (Espagne). Ces noms de domaine de premier niveau donnent à vos clients  et  partenaires  commerciaux  la plus grande confiance. Des centaines de TLD (extensions) ont été ajoutés depuis, comme le .BLOG ou le .APP. Cependant, ces nouveaux venus semblent dans de nombreux cas donner moins confiance à vos relations  que  les  anciens TLD  bien connus  et  sont souvent  aussi  beaucoup  plus coûteux à enregistrer. Saviez-vous que de nombreux smartphones disposent en standard d'une touche .COM sur le clavier?

  

2. Choisissez un nom unique.

Vous ne voulez pas que votre nom de domaine soit confondu avec un nom de domaine ou un nom de marque déjà existant. S'il y a une forte ressemblance, vous courez le risque qu'une personne ou une entreprise vous demande de cesser immédiatement de l'utiliser. Dans le pire des cas, ils ont déjà demandé une assistance juridique dont les frais peuvent alors être récupérés auprès de vous. Assurez-vous donc que le nom de domaine que vous avez choisi ne crée pas de conflit juridique avec des noms de domaine, des noms commerciaux ou des noms de marque existants. Le problème est aggravé si vous êtes dans le même secteur et avez le même public de clients que l'autre. Alors ne le faites pas, mais soyez unique et recherchez quels noms sont déjà utilisés! (Google, Chambre de commerce, registres du commerce sur Internet).


3. Utilisez des mots clés dans votre nom de domaine.

Les mots-clés de votre nom de domaine augmentent considérablement la facilité de recherche, car les moteurs de recherche les recherchent, ce qui améliore le classement de votre site Web. De plus, les mots-clés de votre nom de domaine donnent plus de clarté à vos nouvelles relations car il est plus facile d'estimer de quoi parle votre site web.

 

4. N'utilisez pas de trait d'union.

Les tirets (-) sont souvent utilisés car le nom de domaine souhaité sans tiret(s) a déjà disparu. Par exemple, www.magasin-de-velo.xxx est choisi parce que www.magasindevelo.xxx a déjà été donné à quelqu'un d'autre. Vous souhaitez être au 2ème rang avec votre nouvelle entreprise ? De plus, vos relations peuvent oublier par erreur le(s) trait(s) d'union et se retrouver avec votre concurrent. Donc pas de tiret(s). Les exceptions sont par exemple "24-7".


5. Gardez votre nom de domaine court et concis.

Gardez votre nom de domaine aussi court que possible. Les noms de domaine courts sont plus faciles à  retenir et saisis  plus  rapidement. En règle générale,  pas plus de 15 caractères avant le point. Cependant, ne vous laissez pas tenter par les abréviations car elles ne sont pas connues de tous. Parfois, un nom de domaine plus long que les 15 caractères mentionnés peut être préférable s'il  indique plus clairement en quoi consiste votre site Web. Les noms de domaine courts sont également plus faciles à prononcer et sont moins susceptibles d'être mal orthographiés. Ce dernier est particulièrement important si votre nom de domaine est utilisé pour créer votre adresse e-mail. Alors soyez bref et clair!

 

6. N'excluez pas l'expansion.


De nombreuses entreprises sont créées en fonction des préférences du fondateur. Quelqu'un aime vraiment la tarte à la crème fouettée et enregistre le nom de domaine www.gâteaualacremefouettee.xxx pour son site Web. Les affaires marchent bien et on pense aussi vendre des tartes aux pommes et patisserie. Alors il y a un problème avec le nom de domaine! Il aurait été préférable de choisir www.patisserie.xxx par exemple. Www.patisserieparisienne.xxx n'est pas non plus le meilleur car un problème survient dans votre éventuelle 2e succursale à Nanterre, par exemple. Alors regardez au-delà d'aujourd'hui!

 

7. Enregistrez également votre nom de domaine avec d'autres extensions.

Vous avez fait votre choix et optez pour www.xxxxxx.xxx Votre entreprise est située en Belgique, il est donc conseillé d'enregistrer également la version .BE. Et si vous travaillez dans le secteur de la construction, vous prenez également immédiatement la version .TECH. De cette façon, vous éliminez votre concurrence directe, du moins en ce qui concerne le nom de domaine. Vous redirigez ensuite ces versions vers votre domaine principal www.xxxxxx.xxx De cette façon vous avez plus de trafic vers votre site web et donc plus de clients.

Les informations et conseils ci-dessus sont de nature générale et ne constituent pas des conseils commerciaux spécifiques. Pour cela, vous devez engager un expert qui peut évaluer votre situation spécifique. Nous n'acceptons donc aucune responsabilité pour les choix que vous faites et qui sont basés sur les informations contenues dans cet article. ©
Affiliate World | Domain names for businesses in Solar Energy | Bleisure Travel | 3D printing & Additive Manufacturing

  Affiliate World | Plus Forts Ensemble!


Affiliate World, domeinnaam, domeinnamen, domein, registreren, registratie, website, dns, whois, internet, internetadres, adres, url, naam, www, domain, domain name, domain, name, names, domains, registration, registrate, .com, .nl, .be, domainname, domainnames, buy, sell, internetadress, webadress, adress, www., dns name, dns, website name, affiliate world, provider, internetname, internetnames, webnamen, webnaam, web, world wide web, registrate, registrations, registraties, domeinen, domains, names, webadres, webadressen, Affiliate World samen sterker, domeinnamen te koop, domain names for sale, samen sterker!, solar energy, 3DP, 3D printer, bleisure, bleisure travel, solar panel, zonnepaneel, zonnepanelen, zonne-energie, energy transition, energietransitie, zonneenergie, energie, EV, laden, charging, charge, laadpaal, laadpalen, laadstation, charging station, kwh, load, accu, battery, batterij, thuislaadpaal, thuislaadpalen, ev laden, zonnedak, zonnedaken, zonnefolie, solarfolie, 3dp house, 3D concrete printing, 3dcp, 3DP constructie, BIM, IFC, design, CAD, engineering, building information modelling, modeling, additive manufacturing, additieve manufacturing, solar, solarenergie, energietransitie, elektrifikatie, energy transition, electrification, EV, V2G, charge, laden, AM, 3DP, 3D printen, 3D printer, additive manufacturing, solar park, wind energy, sun energy, hydrogen, production, 3D scan, bleisure traveler, traveller, bleisure destination, zonnepaneel, zonnepanelen, omvormer, batterij, battery, thuisbatterij, laadbox, bidirectioneel laden, power, grid, electric vehicle, zonnedak, solar roof, business travel, MICE, M.I.C.E. , MICE tourism, bidirectional charging, home charger, fc truck, fuel cell, waterstof, 3D printing, solar flexible, BIM, BIM modelling, BIM modelleren, BIM modeling, laadpas, laadplein, laadtarieven, laadtarief, charging prices, waterstof truck, elektrisch voertuig, EV pas, H2, fuel cell station, electrolysis, electrolyze, electrolyse, elektrolysing, fc vehicle, fc vehicles, netwerkcongestie, congestie, elektriciteitsnetwerk, stroomnet, stroomnetcongestie, windfarm, solarfarming, energie transitie, zonne-energie, bim model, printen in 3D, zakenreizen, zakenreis, traveller, traveler, EV bus, EV, car, EV ship, EV plane, grid congestion, m.i.c.e. tourism, leisure, bleisure hotel, bleisure trip, bleisure vakantie, maakindustrie, additive manufacturing production, produktie, accu, batterij, battery, batterye, bidirectioneel laden, cargador de casa, charge, charger, charging, charging rates, charging station, chargingservice, converter, dakverhuur, duurzaam, duurzaamheid, duurzame energie, dynamic load balancing, elecktriciteit, electric car, electric vehicle,electric vehicles, electrification, electroliser, electrolyse, elektriciteitsnet, elektricity, elektrifikatie, elektrisch, elektrisch voertuig, elektrische auto, elektrische voertuigen, elektroliser, energie, energie delen, energiecrisis, energiedelen, energiegemeenschap, energieleverancier, energietransitie, energy, energy community, energy transition, energy transition, energycrisis, energysharing, ev, ev truck, fc truck, fc vrachtwagen, fuel cell, gigawatt GW, grid, grid congestion, groene stroom, hernieuwbare energie, home battery, home charger, hybride pomp, hydrogen, hydrogen, power, kwh, laadbox, laadcontroller, laadpaal, laadpaalreparatie, laadpaaltarief, laadpaalverhuur, laadparking, laadpas, laadpassen, laadprijzen, laadpunt, laadregelaar, laadservice, laadstation, laadtarieven, laadtarieven, laadtarieven vergelijker, laden, laden, megawatt MW, network congestion, netcongestie, netwerk congestie, netwerkbeheerder, off-grid, omvormer, oplaadpas, opladen, oplader, thuislader, photo voltaic, plug & charge, power grid, power plant, prix de la recharge, prix de recharge, pv, pvt, pvt ramen, renewable energy, slimme laadpaal, smartcharging, snelladen, solar, solar app, solar dak, solar energy supply, solar farm, solar panel, solar panels, solar panels recycling, solar park, solar power, solar roof, solardaken, sonkragstelsel, sonpaneel, sonpanele, stroom delen, stroom opwekken, stroomnet, stroomnet afschakelen, stroomnet congestie, stroomnetverzwaring, stroomstoring, stroomvoorziening, sun, sustainable, sustainable energy, tarifas de recarga, tarifs de recharge, thuisaccu, thuisbatterij, tpv glass, v2g, v2h, warmtepomp, waterstof, waterstofcel, wind turbine, windenergie, windfarm, windpark, windturbine, windenergy, zonne-energie, zonnecellen, zonnedak, zonneenergie, zonnepaneel, zonnepanelen, zonnepanelen hergebruiken, zonnepanelen recyclen, accu, batterij, battery, batterye, bidirectioneel laden, cargador de casa, charge, charger, charging, charging rates, charging station, chargingservice, converter, dakverhuur, duurzaam, duurzame energie, dynamic load balancing, elecktriciteit, electric car, electric vehicle,electric vehicles, electrification, electroliser, electrolyse, elektriciteitsnet, elektricity, elektrifikatie, elektrisch, elektrisch voertuig, elektrische auto, elektrische voertuigen, elektroliser, energie, energie delen, energiecrisis, energiedelen, energiegemeenschap, energieleverancier, energietransitie, energy, energy community, energy transition, energy transition, energycrisis, energysharing, ev, ev truck, fc truck, fc vrachtwagen, fuel cell, gigawatt GW, grid, grid congestion, groene stroom, hernieuwbare energie, home battery, home charger, hybride pomp, hydrogen, power, kwh, laadbox, laadcontroller, laadpaal, laadpaalreparatie, laadpaaltarief, laadpaalverhuur, laadparking, laadpas, laadpassen, laadprijzen, laadpunt, laadregelaar, laadservice, laadstation, laadtarieven, laadtarieven, laadtarieven vergelijker, laden, laden, megawatt MW, network congestion, netcongestie, netwerk congestie, netwerkbeheerder, off-grid, omvormer, oplaadpas, opladen, oplader, thuislader, photo voltaic, plug & charge, power grid, power plant, prix de la recharge, prix de recharge, pv, pvt, pvt ramen, renewable energy, slimme laadpaal, smartcharging, snelladen, solar, solar app, solar dak, solar energy supply, solar farm, solar panel, solar panels, solar panels recycling, solar park, solar power, solar roof, solardaken, sonkragstelsel, sonpaneel, sonpanele, stroom delen, stroom opwekken, stroomnet, stroomnet afschakelen, stroomnet congestie, stroomnetverzwaring, stroomstoring, stroomvoorziening, sun, sustainable, sustainable energy, tarifas de recarga, tarifs de recharge, thuisaccu, thuisbatterij, tpv glass, v2g, v2h, warmtepomp, waterstof, waterstofcel, wind turbine, windenergie, windfarm, windpark, windturbine, windenergy, zonne-energie, zonnecellen, zonnedak, zonneenergie, zonnepaneel, zonnepanelen, zonnepanelen hergebruiken, zonnepanelen recyclen, sonpanele, sonpaneel, battery, batterye, sonkragstelsel, sonkragstelsels, duurzaamheid, sustainability, solar cell, digital nomad, bleisure traveler, traveller, business travel, worcation, terawatt, green power, wind energy, solar energy, hydrogen fuel cell, waterstof, zonnedaken, transparante zonnepanelen, colored solar panels, vehicle to grid, solar plant, plug and charge, laadtarief, heating pump, climate change, roof top, v2x, v2h, energieopslag, energy storage, windmolen, zonneraam, h2, electrolysing, elektrolyse, elektrolyser, fotovoltaisch, green energy, leisure, auto delen, bim, building information modeling, modelling, revit, cad, autocad, 3dp, 3dcp, betonprinten, betonprinter, 3D concrete printing, 3D concrete printer, solar panel converter, sonkrag, eskom, kragonderbreking, load shedding, loadshedding, south africa, beurtkrag, panele, sonkrag panele, sonkrag batterye, sonpaneel battery, design zonnepanelen, gekleurde zonnepanelen, premium zonnepanelen, ev stekker, energiebesparing, CO2 neutraal, carbon neutral, zero emission, domeinnaam, domein, domain name, domain registration, buy a domain name, buying a domain name, domeinnaam kopen, domain names for sale, domeinnamen te koop, koop een domeinnaam, buying domains, printing in 3D, 3D printing, additive manufacturing, AM, 3D metal printing, 3D metaalprinten, sonkrag stelsel, sonkrag, sonkrag stelsels, sonpaneel, sonpanele, sonkragstelsel, sonkragstelsels, sonkrag battery, sonkrag batterye, south-africa, namibia, cape town, johannesburg, son, south africa, panele, sonpanele, fotovoltaïese sonkragstelsels, kragdag, beurtkrag, eskom, elektrisiteit, waterstof, elektriese, Suid-Afrika, Suid-Afrikaanse, Suid Afrika, SA, sonenergie, Omskakelaars, Sonkragbatterylaaiers, sonkragbatterye, batterylaai, aftakreguleerder, kragnetwerk,  webadres kopen, nl domain, domainsale nederland, affiliate website kopen, domains for sale, domain sale, domein, domeinnamen te koop, travel domains for sale, website te koop, domain names for sale, domains sales, sale domain, domain for sale, domeinnaam te koop, names for sale, sedo, name sale, travel domain names for sale, webadres, webnaam, webnamen, webadressen,